nuspardyti

nuspardyti
nuspárdyti tr. 1. spardant pašalinti iš vietos, nudaužyti: Kumelys nuspardė šulnio ritinius LTR(Rk). Abygaliai klojimo kurtiniai gužučių nuspárdyti LKKIX51. 2. spardant nužerti šalin: Akmenis nuspárdė nuo tako 1. Vaikai nemoka bulvių kast: kojom nuspárdo, ir baigta Pnm. 3. spardant apdaužyti, apgadinti, pažeisti: Avys blauzdas nuspárdė Skr. Žebrė labai sena, su ėriukų nuspardyta nugara . Apsivilkusi ji storu raštuotu pakuliniu nuspardyta apačia J.Balt. 4. spardant nugalabyti, užspardyti: Ji pati jau tą vaiką turbūt nuspárdė – gulia negyvas, i gana Jrb. Tikėjosi karaliūnienė, jog arkliai jos vaiką nuspardys (ps.) . 5. spardant numindžioti, nutrypti: Nuspardžiau kiemelį bėru žirgeliu, pravirkdžiau mergelę pirmu žodeliu KlvD185. 6. NdŽ, Klp numesti kojomis (apklotą): Aš kai nubundu, kaldrą nuspárdau nuspárdau Mžš. | refl. tr., intr. NdŽ, : Vaikai nusispardę begulį, apklostyk Šts. Kaldrą reik pririšti pry lovelės šonų, kad vaikas miegodamas nenusispardytų Vkš. Patalus nusispárdyti K. Apklok jį kaip nori, o jis vis kap grybas – nuogas, nusispárdęs miega Alvt. 7. kratant nusiauti: Nuspárdė kamašus nuo kojų i guli Klt. | refl. tr.: Nenusispárdyk klumpių, dar reiks į klėtę eiti Užv. Vaitas, apsipašiojęs ūsus, nusispardęs kojas, įėjo pas poną . 8. prk. trankant nudaužyti (apie griaustinį): Buvo toks žymus ąžuolas, žaibų nuspardytas, ugniakurų išdegintas P.Cvir. 9. refl. Grdm menk. nudvėsti, nusibaigti: Mano kaimyno arklys šią naktį nusispárdė Klp. Mūsų žalmargelė nusispárdė Kl. Jų paskutinė kiaulė nusispárdė Ktk. 10. refl. NdŽ, Kv, Trš, Skr, Alvt, Ėr menk. numirti, nusibaigti: Gyveni, žmogus, lig nusispárdysi Pnm. Ir aš nebekoks, gal greit nusispárdyt reiks Rz. Vienas jau nuo tos naminės nusispárdė Gs. Gajus daiktas boba – vyras būtų nusispárdęs Pc. 11. refl. nubėgti šokuojant: Arkliukas … nusispardė paskui zuikių ir dingo BsPII17.
◊ kójomis nuspárdomas lengvai atliekamas, padaromas: Mūso darbai kójoms nuspárdomi, nepavargstas Šts.
\ spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; prispardyti; suspardyti; užspardyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nuspardyti — nuspárdyti vksm. Apėjęs nuspárdai žemès nuo plū̃go, randi̇̀ atsiláisvinusių var̃žtų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apspardyti — tr. 1. Š, Rtr, Ser smogiant kojomis apmušti, apdaužyti: Ponas apspardė baudžiauninką rš. Reikėjo ne tiek aną apspardyti už tą kriokavimą, už tą vagystę Trk. 2. KŽ apkapstyti, aprausti užpakalinėmis kojomis: Šuo apspardęs kupstą palieka J. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspardyti — Š, Rtr, NdŽ, KŽ; SD217, Sut, N 1. intr. duoti atgal spyrį spardančiam: Arklys atspardys, jei tu spirsi jam, jei kas jį spardytum J. | refl. Ser. 2. tr. LVI194, Ser spardant nublokšti šalin, pašalinti: Atspardyk tuos grumstus nuo pasienio, nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspardyti — tr. NdŽ 1. K, BzF174, Rtr spardant išvaryti: Visi šeimyniečiai i išspardė marčią iš pirkios Prng. 2. Š spardant pašalinti iš vietos, išdaužti: Vinys buvo po nagais kalamos, dantys batuotomis kojomis iš burnos išspardomi Pt. Ei, kad aš būčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuburti — 2 nubùrti, nùburia, nubūrė 1. tr. nuspardyti, numesti, numėtyti: Aš tep neramiai miegu, kad kaldrą visados nùburiu po kojom Vrn. Kap ėmė nūnai, tai visus šaukštus nuog stalo nubūrė [vaikas] Lp. Vaikas vaiką nubūrė nuo suolo Vlk. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspardymas — sm. (1) NdŽ, KŽ → nuspardyti. spardymas; atspardymas; išspardymas; nuspardymas; paspardymas; prispardymas; suspardymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nučežinti — nučẽžinti tr. 1. nutrupinti, nuspardyti: Balandžiai [šiaudinius] stogus nučẽžina Grg. 2. nukapoti, išguldyti (smarkiai lyjant): Nučẽžino lietus rugius Rdm. čežinti; apčežinti; nučežinti; pričežinti; sučežinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspardyti — tr. NdŽ 1. kiek padaužyti spardant: Akvilė paspardė staktą ir nuėjo prie virtuvės lango J.Avyž. 2. KŽ kojomis kiek pavarinėti: Vaikai išėjo sviedinio paspardyti DŽ1. 3. refl. KŽ bėgant, šokant pakiloti, pakraipyti kojas: Anie pasispardydami šoka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persispardyti — prk. prasibastyti kurį laiką: Aš tris dienas parsispardžiau to[je] vieto[je] KlvrŽ. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praspardyti — tr. NdŽ 1. praleisti laiką spardant: Futbolą praspardyti NdŽ. 2. Ser spardant pramušti, prakapstyti kiaurai (pvz., paukščiai šiaudų stogą). 3. refl. praleisti kiek laiko spardantis (apie arklius). 4. refl. kurį laiką kojomis kapanotis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”